bg

Algemene voorwaarden

Behandeling

De behandelaar van Psycholoog in Haarlem, Doesjka Tromp, is psycholoog NIP en kan als behandelmethoden inzetten: Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR), Mindfulness, NeuroLinguïstisch Programmeren, Acceptance Commitment Therapie en/of tekenopdrachten, ter bevordering van het welzijn van de cliënt en ter begeleiding van het behalen van diens doelen.

Uw rechten

WGBO

De wet WGBO versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:
 • recht op informatie;
 • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
 • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
 • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
 • geheimhouding van cliëntgegevens.

Klachten en Geschillen

Ben je door mij naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd behandeld, laat het me dan alsjeblieft direct weten. Mochten we er niet samen uit kunnen komen, of mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kun je je wenden tot een onafhankelijke, door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstantie: het NIBIG. Ik ben aangesloten bij deze geschilleninstantie, volgens de wet Wkkgz, en deze is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking te komen tussen jou en mij. Je kunt contact opnemen met het NIBIG via: klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. Meer informatie vind je op de website van het NIBIG.

Wkkgz

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie.
Meer informatie hierover is te lezen op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Betalingsvoorwaarden

 1. De cliënt dient per sessie van een uur € 100,- te voldoen, dit kan in contanten of door overmaken op bankrekeningnummer: NL71 ASNB 0706 9458 75
 2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen (de helft van de normale kosten).
 3. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim en brengt de hulpverlener rente in rekening van 5% per maand, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 5. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 6. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
Psycholoog Doesjka Tromp in Haarlem
Doesjka Tromp
 • Ervaren psycholoog
 • Afspraak op korte termijn
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Ook consulten in de avond

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact